Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182 ) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest NZOZ PL „Działki Leśne” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-317), ul. Warszawska 34/36, zwana dalej Spółką,
 2. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką, trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi,
 3. Pacjenci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. Przetwarzanie danych osobowych pacjentów wynika z ustawy z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159).

NZOZ PL „Działki Leśne” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przetwarza dane osobowe ( w tym dane medyczne ) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych 
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 3. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 4. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej
 5. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia
 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 7. Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

W NZOZ PL „Działki Leśne” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wprowadzona jest Polityka Bezpieczeństwa wraz ze szczegółowymi instrukcjami dodatkowymi oraz zgłoszony jest do GIODO Administrator Bezpieczeństwa Informacji.